Poniedziałek, 27.5.2024
Name days: Juliusz / Jan / Magdalena
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Jak pracować z dziećmi, żeby chciały pracować? – metoda Storyline kluczem do sukcesu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA REALIZOWANA

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 „POD KASZTANAMI”

W NOWYCH SKALMIERZYCACH

Tytuł: Jak pracować z dziećmi, żeby chciały pracować? – metoda Storyline kluczem do sukcesu.

Autor innowacji: Sylwia Głowacka

Określenie rodzaju innowacji: metodyczna

Zakres innowacji:

Innowacja realizowana jest w grupie dzieci 6 i 5-letnich na zajęciach edukacyjnych według opracowanego planu pracy. Innowacja zgodna jest z realizowanym programem wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”, wydawnictwo WSiP. Przewidywany czas realizacji innowacji od 1.10.2014r. –  do 31.05.2015 r. Innowacja zakłada kontynuację w latach następnych.

Opis działań:

Wspieranie edukacji małych dzieci to najlepsza inwestycja, a wczesne doświadczenia edukacyjne najefektywniej pomagają wyrównać szanse życiowe dzieci. Dzieci najlepiej uczą się tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy więc je ciągle i odpowiednio stymulować. Przede wszystkim uczyć dzieci patrzeć, rozumować i kochać, a dopiero potem czytać i liczyć. Bardzo ważne jest również to, aby wychowankowie mieli możliwość wypowiadania się w sposób swobodny i twórczy. Służy temu metoda aktywizująca Storyline, która nie tylko pozwala na aktywność dziecka w różnych obszarach edukacyjnych, ale i na to, aby mogło ono wyrazić swoje zdanie na określony temat. 

Metoda ta pozwala na stworzenie bloku tematycznego prowadzonego przez cały tydzień. Właśnie w taki sposób realizacja innowacji będzie odbywać się w grupach 6 i 5-latków. Zgodnie z opracowanym planem pracy, raz w miesiącu – przez cały tydzień, nauczyciel będzie prowadził zajęcia, stosując metodę Storyline (tym samym będzie zachęcać i stymulować dzieci do twórczej aktywności językowej). Wychowankowie będą starali się samodzielnie dobrać aktywność edukacyjną, w celu rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie opowiadania historii.

Głównym założeniem metody Storyline jest stworzenie dzieciom warunków do samodzielnej aktywności, z wykorzystaniem ich naturalnego entuzjazmu oraz wiadomości i doświadczeń nabytych poza przedszkolem. Polega ona na opowiadaniu przez nauczyciela realnej lub fikcyjnej historii (story). Poprzez historię nauczyciel tworzy bogate środowisko edukacyjne, które pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnych aktywności.

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

  • wzrost motywacji do podejmowanych działań edukacyjnych, społecznych i wychowawczych,
  • przyzwyczajenie dzieci do tworzenia dłuższych, komunikatywnych wypowiedzi składających się z ciągu  powiązanych ze sobą zdań - budowanych i wypowiadanych poprawnie,
  • rozwijanie słownej ekspresji dziecka,
  • rozwijanie pamięci i myślenia,
  • wyzwolenie aktywności i pobudzenie do samodzielnego działania,
  • wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Ewaluacja innowacji:

Ewaluacja będzie przeprowadzana przez nauczyciela prowadzącego po zakończeniu realizacji innowacji.

Narzędzia i procedury:

  • Arkusze diagnostyczne
  • Ankiety dla rodziców
  • Obserwacja

Podczas realizacji innowacji podejmowane działania będą dokumentowane w postaci zdjęć, gromadzonych wytworów dzieci. W trakcie realizacji zadań innowacyjnych dopuszcza się modyfikacje i uzupełnienia wynikające z aktualnych potrzeb. Wyniki ewaluacji zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Galeria Zdjęć