Poniedziałek, 24.6.2024
Name days: Danuta / Jan / Janina
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

RODO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Klauzula informacyjna

dotycząca wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO

                W związku z rozpoczęciem przez Pani/Pana dziecko wychowania przedszkolnego, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana (oraz Pani/Pana dziecka) dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Administrator Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce lub telefonując pod numer: 62 762 28 54 lub adres  poczty elektronicznej: podkasztanami@noweskalmierzyce.pl.

Inspektor Ochrony Danych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD jest Dagmara Tomczak, z którą można się skontaktować pisząc na adres email: podkasztanami@noweskalmierzyce.pl lub tradycyjną pocztą, pisząc na adres podany w pkt. 1.

Cele. Celem przetwarzania danych osobowych:

- jest realizacja wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe). Podstawą jest:

 • 3.1.1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży,
 • 3.1.2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli za Pani/Pana zgodą,
 • 3.1.3. art. 6 ust. 1 lit. e (w związku z koniecznością zdalnego nauczania) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i ochrona mienia w postaci środków technicznych umożliwiają-cych rejestrację obrazu (monitoring),
- realizacja celów informacyjnych i promocyjnych poprzez zamieszczanie informacji – w tym wizerunków – na oficjalnej stronie internetowej placówki – wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

Podstawy prawne. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sys-temu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

Przetwarzane dane osobowe.

 • Dane identyfikacyjne dziecka: imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp., informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.)

Dodatkowo: adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres, informacje o: uczęszcza-niu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, ty-pie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza, a także identyfikatory służące do korzystania z komunikatorów internetowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-rodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

 • Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka, takie jak: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej, informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez placówkę, informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka, informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. jego rozwoju. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198).

Dodatkowo, jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat: adres poczty elektronicznej rodziców, identyfikatory służące do korzystania z komunikatorów internetowych. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobiega-niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).

 • Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia. Podstawa prawna: Art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
 • Wizerunek dziecka utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej przedszkolnych uroczystości, konkursów, innych wydarzeń. Podstawa prawna: Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych dziecka.

Konsekwencje niepodania danych. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie wizerunku odbywa się za dobrowolną zgodą rodziców lub opiekunów. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało pominięciem Państwa dziecka w informacjach zamieszczanych na oficjalnej stronie przedszkola, dotyczących sukcesów, wydarzeń, w których dziecko brało udział.

Okres przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie realizowane wychowanie przedszkolne, a także później, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym i  archiwach  (Dz.U. z  2018  r.,  poz.  217 ze  zm) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dane osobowe wyrażone za zgodą rodziców lub opiekunów będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, firmy prawnicze, informatyczne.

Przekazywanie danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawo dostępu. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii i sprostowania danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do ich usunięciach.

Prawo do skargi. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Infolinia: 606-950-000

Przetwarzanie automatyczne. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Profilowanie: Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zarządzenie Dyrektora placówki w sprawie monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Galeria Zdjęć