Saturday, 13.7.2024
Name days: Daniela / Henryk / Małgorzata
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Program innowacyjny "Edukacja dla bezpieczeństwa" realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach

Autor innowacji: Olga Gruszczyńska

Określenie rodzaju innowacji:  programowa

Zakres innowacji:  Innowacja realizowana jest we wszystkich grupach wiekowych, na zajęciach dydaktycznych oraz podczas zabaw swobodnych.

WSTĘP

          Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Każdy człowiek, dziecko jak i dorosły, powinien czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Jednak obecne czasy stawiają nas wszystkich w obliczu wielu zagrożeń płynących z różnych stron i dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie zabawy w domu i przedszkolu, podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią, w kontaktach z obcymi a także na niebezpieczeństwa związane przyrodą,  z żywiołami i anomaliami pogody.

           Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jako jedna z pierwszych instytucji, z którymi styka się dziecko, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności. Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalne predyspozycje /ciekawość, aktywność, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia/, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć należy w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

            Jego głównym założeniem jest wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych norm poprawnych zachowań.

            Myślą przewodnią programu  jest takie zaplanowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji oraz zorganizowanie sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny udział mogły poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

  • Uwrażliwienie dzieci na  zagrożenia  życia codziennego.
  • Wyzwolenie przekonania o konieczności zachowania ostrożności w różnych sytuacjach.
  • Zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania niebezpieczeństwom.
  • Wdrażanie do unikania zagrożeń.
  • Zapoznanie ze sposobami szukania pomocy w sytuacjach trudnych.
  • Kształcenie umiejętności praktycznych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Wdrażanie programu Edukacja dla bezpieczeństwa to kilka równie ważnych elementów pracy przedszkola:

  1. Baza przedszkola i przestrzeń edukacyjna.
  2. Spójny system procedur postępowania.
  3. Planowa praca dydaktyczno - wychowawcza.

EWALUACJA

Zgodnie z założeniami współczesnego sytemu edukacji ważnym aspektem działań edukacyjnych jest badanie ich skuteczności. Ocenianie efektywności podjętych działań oraz ustalanie postępów swoich wychowanków to trudne i złożone działanie. Opiera się na humanistycznej koncepcji rozwoju człowieka, która zakłada odrębność i indywidualność każdej jednostki. Postępy i zmiany w rozwoju, w tym także w badanym zakresie mają prawo przebiegać w tempie charakterystycznym dla każdego dziecka. Konsekwencją tych zabiegów jest stworzenie maksymalnie najlepszych warunków dla zapewnienia rozwoju i dostosowanie procesu edukacyjnego do możliwości dziecka. Analiza rozwoju dziecka powinna być dokonana na podstawie systematycznie prowadzonej obserwacji dziecka, jego zachowania, kompetencji, jego wytworów.

W podobny sposób ocenia się osiągnięcia przedszkolaków w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Obserwacja zachowań dziecka , jego zainteresowań, treści zabaw pozwoli ocenić efekty włączenia tego programu do działań edukacyjnych placówki.

Galeria Zdjęć